วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554
วัดพระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรอง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ ประชาชนชาวพุทธศาสนา ให้ความเคารพสักการะ บูชา โดยพระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย  ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ในการสร้างพระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสร้าง ขึ้นโดยการผสมศิลปะอีสานใต้สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ ได้อย่างลงตัว ทำให้มีความสวยงาม และเป็นเอกลักเฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก พระธาตุมีความสูง 49 เมตรแบ่งออกเป็น 6 ชั้นได้แก่ ชั้นที่หนึ่งใช้ในการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา   ชั้นที่สองและชั้นที่สาม จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย   ชั้นที่สี่เป็นชั้นที่ไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ให้ประชาชนได้สักการบูชา ชั้นที่ห้าใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่หกชั้นสุดท้าย จะเป็นชั้นที่มีการบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของพื้นที่ 

     พระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรสะเกษ นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน เช่น พระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกพระพุทธเจ้า หรือของพระอรหันต์สาวก) พระบรมเกศาธาตุ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นที่ สักการะกราบไหว้ เป็นที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวพุทธ ได้เป็นอย่างดี